Wskazówki dla Autorów

Szanowni Autorzy,

Bardzo prosimy, by w trakcie tworzenia artykułów stosowali się Państwo do poniższych wskazówek edycyjnych. Konsekwentne trzymanie się ich wpłynie pozytywnie na długość etapu redakcyjnego w procesie wydawniczym, a tym samym na szybsze ukazanie się samej publikacji. 

 

Artykuły są poddawane procedurze recenzji. 

Prosimy o przesyłanie artykułów drogą elektroniczną na adres pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl.

 

Kompozycja tekstu:

 • Imię i nazwisko Autora
 • Tytuł artykułu w języku polskim i języku angielskim 
 • Słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim (po 5)
 • Abstrakt w języku polskim i języku angielskim (do 800 znaków)
 • Tekst artykułu
 • Bibliografia
 • Notka o Autorze (w tym: stopień naukowy, nazwa instytucji, zainteresowania badawcze - do 500 znaków)

 

Format i czcionka:

 • Format: Microsoft Word 97-2003 (.doc)
 • Czcionka: Times New Roman
 • Rozmiar czcionki: 12 pkt
 • Odstęp: 1,5 wiersza
 • Wyrównanie obustronne
 • Tabulator: 1,25
 • Marginesy: standardowe

 

Objętość artykułu: od 12 do 20 stron wyłączając bibliografię.

 

Cytaty:

 • Cytaty należy wziąć w cudzysłów.
 • Każdy cytat musi być opatrzony przypisem zawierającym numerację strony, z której został zaczerpnięty.
 • Cytaty dłuższe niż 3 wersy należy wydzielić z tekstu właściwego, zapisując od nowego akapitu czcionką 10 z wcięciem 1,5 z lewej strony, bez cudzysłowu.
 • Jeżeli w ramach cytatu ujętego w cudzysłów występują fragmenty mające własny cudzysłów (cytat w cytacie), należy ten ostatni zastąpić znakami » « 
 • Opuszczenie fragmentu tekstu w cytacie, rozpoczęcie cytatu od środka zdania lub urwanie cytatu przed końcem zdania należy zasygnalizować trzema kropkami w nawiasie kwadratowym [...]. 
 • Nawiasem kwadratowym należy opatrywać wyrazy lub zwroty wprowadzone do cytatu wraz z informacją o ich pochodzeniu, np. [przyp. aut.]
 • Wymieniając w tekście autora, do którego nawiązujemy, za pierwszym razem należy podać jego pełne imię i nazwisko. Później już tylko nazwisko. Wyjątek stanowią osoby o tym samym nazwisku; wówczas zachowujemy inicjał imienia. 

 

Dodatkowe informacje:

 • Poza tytułem artykułu, śródtytułami i tytułami tabel etc. nie należy stosować wyróżnień w formie tekstu pogrubionego.
 • Nie należy używać podkreśleń.
 • Kursywą należy wyróżniać tytuły książek i artykułów (także dzieł sztuki etc.) oraz wyrażenia obcojęzyczne. Tytuły czasopism zapisujemy zwykłą czcionką, w cudzysłowie. 
 • Należy pamiętać o różnicy między dywizem (-) a myślnikiem ().
 • Liczby poniżej stu zapisujemy słownie, powyżej  cyframi. Słownie zapisujemy wszystkie liczebniki porządkowe oraz liczebniki ułamkowe.  
 • Nie należy specjalnie przenosić z końca linijek pojedynczych liter ani dokonywać innego rodzaju formatowania tekstu poza podanym powyżej. Będzie to dokonane na etapie składu.
 • Wszelkiego rodzaju materiały graficzne (zdjęcia, ilustracje, wykresy etc.) należy zamieszczać w formie czarno-białej. Ponadto, powinny one być przesłane w osobnych plikach.
  Zapis: Tabela 1. Tytuł pogrubioną czcionką (nad). Źródło: (...) - czcionką 11 (pod). 
 • W razie wątpliwości należy kierować się zasadami ortografii obowiązującymi w języku polskim (lub angielskim). 

 

Przypisy:

 • Przypisy należy umieszczać na dole strony, według numeracji ciągłej
 • Rozmiar czcionki: 10 pkt 

Zasady sporządzania przypisów:

MONOGRAFIE

Pierwsza litera imienia (bądź imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł dzieła kursywą, przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, numer strony lub stron, kropka.

 • Przykład: L.C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław 1999, s. 171.

PRACE ZBIOROWE

Pierwsza litera imienia (bądź imion), kropka, nazwisko autora artykułu, przecinek, tytuł artykułu kursywą, przecinek, [w:] tytuł książki kursywą, przecinek, red., pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, przecinek, numer strony lub stron, kropka.

 • Przykład: S. Wróbel, Teorie modernizacji i nowoczesności. Wybrane problemy, [w:] Nowoczesna szkoła. Nowoczesność w szkole.Szkice i studia, red. A. Rosół, M. Szczepański, Częstochowa 1995, s. 20-21.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM NAUKOWYCH

Pierwsza litera imienia (bądź imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł artykułu kursywą, przecinek, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, przecinek, numer, przecinek, numer strony lub stron, kropka.

 • Przykład: B. Łomiński, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Rosji w latach 90, „Przegląd Politologiczny” 1998, nr 3-4, s. 19-33.

PUBLIKACJE W INTERNECIE

Pierwsza litera imienia (bądź imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł dzieła kursywą, przecinek, link, przecinek, data odczytu w nawiasach wg formatu dd.mm.rr, kropka.

Jeśli nie ma znamy autora artykułu internetowego, wpisać tylko tytuł (lub określić co jest źródłem):

 

Skróty:

 • Należy stosować powszechnie przyjęte łacińskie skróty, typu: ibidem, idem, op. cit., cf. (nie stosując kursywy)
 • W przypadku odnoszenia się w tekście do dwóch lub więcej pozycji tego samego autora, nie należy używać skrótu op. cit., ale zamieszczać pełny bądź skrócony tytuł dzieła. 

 

Zasady tworzenia bibliografii:

Prosimy o podzielenie pozycji bibliograficznych na monografie, prace zbiorowe, artykuły z czasopism naukowych, źródła internetowe etc.

 

MONOGRAFIE

Nazwisko, pierwsza litera imienia (bądź imion), przecinek, tytuł dzieła kursywą, przecinek, miejsce i rok wydania, kropka.

 • Przykład: Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław 1999.

PRACE ZBIOROWE

Nazwisko autora artykułu, pierwsza litera imienia (bądź imion), przecinek, tytuł artykułu kursywą, przecinek, [w:] tytuł książki kursywą, przecinek, red., pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, kropka.

 • Przykład: Wróbel S., Teorie modernizacji i nowoczesności. Wybrane problemy, [w:] Nowoczesna szkoła. Nowoczesność w szkoleSzkice i studia, red. A. Rosół, M. Szczepański, Częstochowa 1995.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM NAUKOWYCH

Nazwisko, pierwsza litera imienia (bądź imion), przecinek, tytuł artykułu kursywą, przecinek, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, przecinek, numer, kropka.

 • Przykład: Łomiński B., Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Rosji w latach 90, „Przegląd Politologiczny” 1998, nr 3-4.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE 

Nazwisko, pierwsza litera imienia (bądź imion), przecinek, tytuł dzieła kursywą, przecinek, link, przecinek, data odczytu w nawiasach wg formatu dd.mm.rr, kropka.

Jeśli nie ma znamy autora artykułu internetowego, wpisać tylko tytuł (lub określić co jest źródłem):

INNE

 • Opis bibliograficzny pozostałych źródeł należy formatować według zasad podanych powyżej.