Procedura recenzji

Informacje wstępne – procedury stosowane przed skierowaniem artykułu do recenzji:

1. W procedurze recenzowania artykułów Kolegium Redakcyjne kieruje się wskazówkami zawartymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, wydanym w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Nadesłanie artykułu do publikacji w „Pismach Humanistycznych” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w czasopiśmie.

3. Kolegium Redakcyjne kieruje się zasadą dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

4. Wszelkie zaistniałe wątpliwości rozstrzyga Kolegium Redakcyjne, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej czasopisma.

 

Etapy oceny publikacji:

1. Po przesłaniu pracy do redakcji artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, który identyfikuje go na dalszych etapach procesu recenzowania.

2. Artykuł poddany jest wstępnej ocenie formalnej przez Kolegium Redakcyjne z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

3. Redaktor naczelny kieruje artykuł do właściwego redaktora tematycznego, który dokonuje jego oceny.

4. Po zaakceptowaniu artykułu przez redaktora tematycznego tekst kierowany jest do redaktora językowego, który dokonuje jego adiustacji.

5. Po ewentualnych poprawkach dokonanych przez autora artykułu, redaktor naczelny kieruje tekst do recenzji samodzielnego pracownika naukowego, właściwego dla danej problematyki.

6. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwiska recenzenta, a recenzent nazwiska autora (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”). Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

7. Recenzja ma formę pisemną – w tym celu Kolegium Redakcyjne stosuje formularz recenzji (dostępny na stronie internetowej czasopisma). W formularzu recenzji zawarte są kryteria dotyczące warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzent formułuje uwagi i zalecenia dla autora, może również zaznaczyć uwagi szczegółowe w samym tekście artykułu. Recenzja zawsze zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia lub odrzucenia artykułu naukowego.

8. Autor informowany jest o wyniku dokonanej recenzji. W przypadku pojawienia się uwag recenzenta artykuł zwracany jest autorowi celem ustosunkowania się do sugerowanych poprawek.

9. Uwzględniając ocenę recenzenta, Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję o dalszym losie pracy. Decyzja Kolegium jest ostateczna.

10. Redakcja archiwizuje wszystkie recenzje, zarówno w wersji elektronicznej jak i w papierowej. 


Karta recenzji artykułu

Karta odpowiedzi na recenzję artykułu