O czasopiśmie

Idea

„Pisma Humanistyczne" (ISSN 1506-9567) są czasopismem naukowym wydawanym od 1999 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Obszarem zainteresowania periodyku są rozważania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym szczególnie dziedzin takich jak filozofia, historia, nauki polityczne i socjologia oraz nauk pokrewnych.

Szeroki zakres tematyczny badań naukowych, których wyniki prezentowane są na łamach czasopisma, ma w założeniu prowokować do konfrontacji intelektualnej pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami i umożliwiać wydobywanie interdyscyplinarnych sensów, wynikających z podejmowanej problematyki. Idea „Pism Humanistycznych" czerpie z filozofii spotkania Ferdinanda Ebnera, która, w przełożeniu na obszar dociekań badawczych, stawia w centrum zainteresowania relacje między różnorodnymi podejściami, eksponując różnice i punkty zbieżne, tak na gruncie metodologii, jak i kształtowania właściwych rozważań.

Najważniejsze zadania, jakie stawia przed sobą Kolegium Redakcyjne „Pism Humanistycznych" to poruszanie w kolejnych numerach problemów aktualnych i ważnych, zapewnienie jak najwyższej jakości merytorycznej artykułów (recenzowanych przez samodzielnych pracowników naukowych) oraz profesjonalnej obsługi redakcyjnej cyklu wydawniczego.

„Pisma Humanistyczne" zostały zarejestrowane w trzech bazach referencyjnych czasopism: Central and Eastern European Online LibraryBazHum oraz ICI Journals Master List 2014.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23.12.2015 „Pisma Humanistyczne" po raz pierwszy w swojej historii znalazły się na liście "B" czasopism naukowych, uzyskując ocenę w wysokości 5 punktów. Oznacza to, iż autorzy artykułów zamieszczonych w naszym periodyku w 2015 i 2016 roku za każdy opublikowany tekst uzyskają 5 pkt. do swojego dorobku naukowego.

 

Historia

Zeszyty I-VI „Pism" wydawane były przez forum studenckich kół naukowych WNS. Prace przy pierwszym zeszycie zaangażowały siły siedmiu kół: Filozofów, Historyków, Integracji Europejskiej, Miłośników Trzeciego Świata, Politologów, Pracy Socjalnej oraz Socjologów. Redaktorami naukowymi byli dr Krzysztof Czekaj i dr Piotr Greiner. Pierwszym redaktorem naczelnym był Aleksander Cieśla.

Po kilkuletniej przerwie, wydawnictwo zostało wznowione w 2010 roku przy wsparciu prof. zw. dr. hab. Wiesława Kaczanowicza, dziekana Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zmodyfikowana została dotychczasowa formuła czasopisma, oparta na publikowaniu artykułów o różnorodnej tematyce, których autorzy przedstawiali wyniki swoich badań. Począwszy od zeszytu VII kolejne numery „Pism" koncentrowały się na wieloaspektowym analizowaniu problematyki związanej z poszczególnymi państwami świata. Do tej pory były to: Federacja Rosyjska, Izrael, Chińska Republika Ludowa oraz Federacyjna Republika Brazylii. Wydawanie kolejnych tomów poprzedzały interdyscyplinarne konferencje naukowe poświęcone tym państwom, które odbywały się na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

Ponadto zmianie uległ wcześniejszy profil czasopisma, funkcjonującego jako periodyk o charakterze studenckim, zamknięty w ramach Uniwersytetu Śląskiego. Prace nad zeszytami VII-X koordynowane były przez doktorantów Wydziału Nauk Społecznych, związanych w większości z Instytutem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. W tym okresie „Pisma" otworzyły się na autorów wywodzących się z innych uczelni i instytucji. Reprezentowali oni m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, jesziwę Machon Meir w Jerozolimie, Żydowski Instytut Historyczny oraz Instytut Konfucjusza w Krakowie.

Rok 2014 przyniósł kolejne zmiany instytucjonalne. Utworzone zostało stałe Kolegium Redakcyjne, w tym stanowiska redaktora naczelnego, jego zastępcy oraz redaktorów tematycznych, odpowiedzialnych za dyscypliny znajdujące się w polu zainteresowania periodyku - filozofię, historię, nauki polityczne oraz socjologię. Ukonstytuowała się również Rada Naukowa „Pism", na czele której stanął prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz.

Ostatnie wydane zeszyty poświęcony był problematyce innowacji, transformacji i zmian (XI) oraz czasu i przestrzeni w refleksji humanistyki i nauk społecznych (XII). Obecnie trwają prace nad numerem trzynastym czasopisma.


Kolegium Redakcyjne jest otwarte na pomysły dotyczące formuły czasopisma i wszelkie inne uwagi. Zapraszamy do kontaktu z nami, a Szanownym Czytelnikom „Pism Humanistycznych" życzymy przyjemnej i inspirującej intelektualnie lektury kolejnych zeszytów.